Fest-B 2.5 Kg

Fest-B 2.5 Kg

SKLADEM

.

625 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Výrobce: BAL Hostivař

Samozákladující antikorozní barva s grafitem

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena zejména k jednovrstvým venkovním ochranným nátěrům plechových střešních krytin, okapů, ocelových konstrukcí a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření. Barva na střechy obsahuje kromě inhibitoru koroze i absorbér UV záření, který chrání pojivo barvy proti degradaci. Ochranu proti degradaci nátěru garantuje příměs grafitu - český patent. Díky grafitu se barva vyznačuje dlouhodobou odolností působení povětrnostních vlivů, vodoodpudivostí a účinnou bariérovou antikorozní ochranou.

Klíčové vlastnosti:

• dlouhodobá životnost
• bariérová ochrana grafitem
• vynikající přilnavost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 Benzín technický, BALTECH P6401 Aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Nátěr na pozinkovaný plech je možný nejdříve po jednom roce působení povětrnostních vlivů.
Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 7 - 8 m²/ kg na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.
Aplikujte 2 až 3x nátěr (nástřik) barvou FEST-B 2v1 NA STŘECHY S2141. Doporučená tloušťka suchého nátěrového filmu jedné vrstvy je 50 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry nanést buď mokrý do mokrého (do cca 3 hodin), případně po zaschnutí (po 24 h).
Způsob aplikace má vliv na výsledný vzhled nátěru. Struktura obsaženého grafitu může při roztírání způsobit barevné rozdíly (stínování), které však nemají vliv na ochranné vlastnosti nátěru.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (směs).

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky.Nevdechujte aerosoly nebomlhu.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
Obj. číslo MA1803
Ředění barvy Rozpouštědlem
Prostředí Venkovní
Výrobce Skupina BARVY A LAKY
Značka Fest-b
Produktový list PDF
Dokumenty ke stažení
Bezpečnostní list
Certifikát ochrana kovů
Technický list
Prohlášení o shodě 2023

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info

Soukromí - potvrzení *

Tato stránka používá cookies. Vice info